INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH NORMACH PKN

Polski Komitet Normalizacyjny polskich wersjach językowych norm wykorzystywanych w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Norma Europejska PN-EN 15975-2:2013-12 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia — Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka — Część 2: Zarządzanie ryzykiem:

przedstawia zasady dotyczące procesu zarządzania ryzykiem, zmierzające do poprawy integralności systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia,

ma zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych i interesariuszy współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo dostawy wody do spożycia w całym łańcuchu dostaw od ujęcia do punktu pobrania.

Norma Międzynarodowa PN-EN ISO 14189:2016-10 Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens — Metoda filtracji membranowej:

precyzuje sposób oznaczania ilościowego komórek wegetatywnych i przetrwalników Clostridium perfringens metodą filtracji membranowej w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

może mieć zastosowanie do badania wszystkich rodzajów próbek wody, pod warunkiem że nie zawierają cząstek stałych ani substancji koloidalnych, które zakłócają proces filtracji,

stosowanie przez zainteresowane podmioty powyższej normy do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest dobrowolne.

Norma Międzynarodowa PN-EN ISO 17994:2014-04 Jakość wody — Wytyczne do porównania względnego odzysku mikroorganizmów według dwóch metod ilościowych:

zastępuje wycofaną Normę PN-EN ISO 17994:2007 Jakość wody — Kryteria ustalania równoważności metod mikrobiologicznych,

określa procedurę oceny przez porównanie dwóch metod o charakterystykach działania określonych zgodnie z ISO/TR 13843, przeznaczonych do ilościowego oznaczania tej samej grupy docelowej lub określonego gatunku mikroorganizmów,

zapewnia matematyczną podstawę do oceny średniej względnej wydajności dwóch metod ilościowych względem kryteriów wybranych do porównania,

nie przedstawia danych w celu oceny precyzji porównywanych metod,

nie przedstawia metod weryfikacji charakterystyki działania metody w pojedynczym laboratorium,

zgodnie z normą precyzja metod powinna być oszacowana jako część charakterystyki działania.

* Polskie wersje językowe norm zostały opracowane i opublikowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Polski Komitet Normalizacyjny w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, mającym m. in. na celu wdrożenie dyrektywy Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającej załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, str. 6).