O nas

Nasza misja

Jako Główny Inspektorat Sanitarny nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu bieżących wydarzeń na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

tel. +48 22 536 13 02
fax +48 22 635 92 90
Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Specjalista w dziedzinie medycyny hiperbarycznej. Stale wykonuje pracę dla Medical Radio – ogólnoświatowego system radiostacji umożliwiający świadczenie nieodpłatnych usług telemedycznych dla załóg statków znajdujących się na morzu. Tłumacz z języka niemieckiego. Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a następnie zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. W latach 2012 - 2015 pełnił obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego. Z dniem 3 sierpnia 2015r. został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.
tel. +48 22 49 65 571
fax +48 22 635 92 90
Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, studia podyplomowe z organizacji, ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Od 2000 roku związana z Państwową Inspekcją Sanitarną. Pełniła funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od 2006 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego w Warszawie, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz zespołów eksperckich. Autorka i współautorka wielu publikacji z obszaru epidemiologii, zdrowia publicznego i nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Honorowy dawca krwi. Zapalona motocyklistka.
tel. +48 22 49 65 573
fax +48 22 635 92 90
Grzegorz Hudzik - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 1999 r. związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, od 2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.

tel. +48 22 53 61 304
fax +48 22 635 92 90
Marcin Bombrych - Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji
w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób wyłonionych:

  • w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia,
  • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia,
  • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, również odwołuje jego zastępców.

Główny Inspektorat Sanitarny  

Jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład urzędu.

Komórki organizacyjne urzędu
 Departament/Biuro  Dyrektor  Zastępca Dyrektora  Kontakt
Biuro Głównego Inspektora  Joanna Kalinowska-Morka  

 +48 22 536 13 46

Biuro Dyrektora Generalnego  Piotr Pawłowski  +48 22 496 55 74
Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody  Anna Kamińska  +48 22 536 14 37
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia   Monika Jarzębska    +48 22 536 13 68
Departament Ekonomiczno-Administracyjny  Sławomir Małaczek  +48 22 536 13 11
Departament Higieny Środowiska  Krystyna Radecka   Andrzej Kosiński  +48 22 536 14 90
Departament Nadzoru i Kontroli  Łukasz Jachimowicz  Konrad Jakubiak  +48 22 496 55 72
Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi  Tomasz Białas    +48 22 496 55 38
Departament Prawny  Joanna Tenerowicz    +48 22 536 13 30
Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz  Aleksandra Lusawa    +48 22 536 14 86
Departament Współpracy Międzynarodowej
i Ochrony Sanitarnej Granic
 Paweł Abramczyk    +48 22 536 14 78
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi
 Michał Ilnicki    +48 22 536 14 43
Departament Żywności Prozdrowotnej      +48 22 536 14 20

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna

Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powoływana na okres trzech lat. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej.

W ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej tworzy się, działający jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego, Zespół do spraw Suplementów Diety, do którego zadań należy:

  • wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594),
  • przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety,
  • określenie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działania lecznicze,
  • monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego, w drodze zarządzenia, przez Głównego Inspektora Sanitarnego.