Współpraca

Patronat Głównego Inspektora Sanitarnego

Objęcie patronatem honorowym przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub udział Inspektora w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

Aby wystąpić o patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego udział w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i złożyć w Kancelarii Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub wysłać go na adres:

Główny Inspektorat Sanitarny,

ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa

Wniosek o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.

Współpraca międzynarodowa

Główny Inspektor Sanitarny w zakresie swych kompetencji i wykonywanych zadań prowadzi współpracę, w szczególności z instytucjami i agendami UE, do której możemy zaliczyć:

  • Funkcjonowanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Punktu Koordynującego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego i koordynowanie działań w zakresie systemu Rapid Alert System for Food and Feed RASFF w Polsce,
  • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego systemem wczesnego ostrzegania i reagowania (Early Warning and Response System – EWRS) w zakresie zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi oraz innymi zagrożeniami transgranicznymi.

Ponadto, Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył Przedstawiciela Polski do prac w Komitecie ds. Bezpieczeństwa Zdrowia zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE.

Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z unijnymi agendami tj. ECDC, EFSA, ECHA.

Przedstawiciele urzędu biorą również czynny udział w pracach grup roboczych UE tj. np. Grupa Robocza ds. Środków Spożywczych.

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego

Wydarzenie Data Miejsce Organizator
XIX Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie – Rówieśnicza Edukacja Zdrowotna, Propagowanie Postów Trzeźwości w tym Abstynenckich w Środowisku Młodzieżowym 16 marca woj. śląskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”
Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego” 8 maja Warszawa Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 26 marca Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Konferencja naukowa”Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym” 15-16 maja Lublin Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej KUL
Konferencja „Wiem co jem, wiem co piję, wiem gdzie odpoczywam…wiem czym jeżdżę” 24-26 września Wrocław Fundacja Health&Life
XVI Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby 28 września Busko- Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju
Publikacja „Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” marzec projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenie
Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” 28 września Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
VIII konferencja bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” 18-20 kwietnia Kraków TIGRET Sp. z o.o.
II Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV kwiecień Gdynia Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
XVIII Kongres International of Infection Control 25-27 kwietnia Kraków Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja” 23 marca- 10 kwietnia Poznań, Warszawa Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Konferencja „Czy zdrowa dieta w XXI wieku jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna” 8-9 marca 2018 Warszawa Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kampania „Zaszczep ucznia wiedzą o szczepionkach” wrzesień-październik projekt ogólnopolski Media Support Group
Konferencja „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” 19 kwietnia Kielce Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Aktualne zagrożenia Zdrowotne” 16 kwietnia Warszawa Polskie Towarzystwo Higieniczne
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej 5-7 kwietnia Łódź Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej
28 finał Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 7 czerwca Siedlce Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 12-15 kwietnia Wisła Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie publiczne, zagrożenia onkologiczne, choroby zakaźne, medycyna katastrof” 21-23 maja Pisz Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja „Promocja zdrowia w Polsce – wyznania i szanse” 18 maja Warszawa Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Obchody 20-lecia Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka 26 maja Warszawa Fundacja Instytutu Matki i Dziecka